KONTO LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad üldtingimused kehtivad alates 18.12.2018.a.
1. MÕISTED
Konto laenuleping (edaspidi “Leping”) – Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud kauba ja/või teenuste ostmise finantseerimise leping, mis koosneb omakorda Lepingu põhi-ja üldtingimustest.
Makse – on kogu kauba/teenuse maksumus või tehingu kogusumma või Laenusaajale väljastatud maksekorralduses eraldi näidatud Minimaalne summa.
Maksetähtpäev – on Laenusaajale väljastatud maksekorralduses näidatud kuupäev, mis ajaks Laenusaaja peab Laenuandjale tasuma kogu kauba/teenuse maksumuse, tehingu kogusumma või Minimaalse summa.
Minimaalne summa – on tehtud ostudest igakuiselt kohustuslikult tasumisele kuuluv miinimumsumma.

2. LEPINGU SÕLMIMINE JA JÕUSTUMINE
2.1. Leping loetakse sõlmituks ja jõustunuks momendist, kui Laenusaaja on Lepingu allkirjastanud ja ostetud kauba või teenuse kätte saanud või momendist, mil Laenusaaja on esitanud tellimuse ja on tellitud kauba/teenuse koos sellele lisatud Lepinguga isiklikult kätte saanud. Lepingu jõustumist ei mõjuta asjaolu kui Laenusaaja ei ole küll kaupa kätte saanud, kuid müüja ja Laenusaaja on kokku leppinud kauba kättesaamise tingimustes.
2.2. Kui Laenusaaja on tellinud kauba või teenuse interneti vahendusel või postimüügi kataloogist, siis eeldatakse, et Laenusaaja on Lepingu üldtingimustega põhjalikult tutvunud.
2.3. Lepingu pooltel on õigus Leping ühepoolselt üles öelda  või Lepingust taganeda seaduses ettenähtud alustel.
2.4. Kui Laenusaaja ei võta tellitud kaupa vastu 14 päeva jooksul, alates selle saabumisest postkontorisse või pakiautomaati või kui Laenusaaja ei võta tellitud Kaupa vastu kullerteenuse vahendusel loetakse, et sõlmitud Leping on kehtetu algusest peale ja osapooltel pole teineteise suhtes mingeid kohustusi.

3. ARVELDUSED JA MAKSETE TEGEMINE
3.1 Laenusaajale väljastatakse Laenuandja poolt esitatud elektronposti aadressile või postiaadressile maksekorraldus, milles on näidatud eelneva kuu jooksul tehtud ostud ja muud arveldused ning konto saldo kuu alguses ja lõpus ning Kliendi poolt tasumisele kuuluv summa, sh Minimaalne summa.
3.2. Maksetähtpäev on iga kuu 10. kuupäev. Laenusaaja on kohustatud Maksetähtpäevaks tasuma Makse – kas kogu maksekorralduse summa, osa sellest või vähemalt maksekorralduses eraldi näidatud Minimaalse summa.
3.3. Kui laenusaaja ei saa maksekorraldust õigeaegselt kätte, ei vabasta see teda makse tasumise kohustusest. Teavet osamakse suuruse kohta saab Laenusaaja Laenuandja infotelefonil 675 5050 või e-posti aadressil info@liisi.ee.
3.4. Kõik Lepingu täitmisega seotud maksed – põhiosa maksed, intress, Lepingus toodud tasud (sh hinnakirja järgsed teenustasud), samuti viivis, leppetrahv ja maksed kulude hüvitamiseks – (edaspidi ühiselt “Maksed”) loetakse tasutuks, kui Maksete tegemiseks vajalik raha on üle antud Laenuandja käsutusse, st on laekunud Laenuandja arveldusarve(te)le.
3.5. Kui Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt Lepingus tulenevaid erinevaid summasid, arvestatakse makstuks summad:
3.5.1. esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;
3.5.2. teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;
3.5.3. kolmandas järjekorras intressi katteks;
3.5.4. neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

4. VIIVIS
4.1. Kui Laenusaaja ei tee maksekorraldusel näidatud Makseid tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist Lepingus sätestatud intressiga võrdses määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Viivise arvestamine algab Makse tasumise tähtpäevale järgneval päeval ja lõpeb tähtaegselt tegemata Makse tegemise päeval.
4.2. Viivise tasumine ei vabasta Laenusaajat Makse tasumise kohustusest.

5. INTRESS JA SELLE MAKSMISE TINGIMUSED
5.1. Laenusaaja tasub laenu kasutamise eest intressi kuni 42% laenujäägilt aastas Maksekorraldustes näidatud tähtpäevadel. Intressi arvestamisel lähtub Laenuandja 365-päevasest aastast ja tegelikust päevade arvust kuus. Intressi arvestus algab laenulepingus märgitud kuupäevast.

6. TEENUSTASUDE MAKSMINE JA LAENUANDJA KULUDE HÜVITAMINE
6.1. Laenusaaja kohustub tasuma Laenuandja hinnakirjas kehtestatud teenustasusid ja muid hinnakirjajärgseid makseid vastavalt esitatud maksekorraldustele.
6.2. Laenusaaja on kohustatud viivitamatult Laenuandjale hüvitama Lepingu rikkumise või täitmata jätmise tõttu Laenuandjale sellest tekkinud hinnakirjajärgsed võla sissenõudmise kulud pärast Laenuandja poolt vastava kirjalikku taasesitamist võimaldava nõude esitamist.

7. LEPINGUST TAGANEMINE
7.1. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisele päevast, teatades oma taganemisest Laenuandjale kirjalikult või elektronkirjaga e-posti aadressile info@liisi.ee

8. LEPINGU ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE
8.1. Laenuandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda s.t. lugeda kogu laenusumma, intressi tasumise ja muude Maksete täitmise tähtajad saabunuks ja nõuda Laenusaajalt kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmist Laenuandja kasuks Laenuandja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul, kui ilmneb üks või mitu järgmistest asjaoludest:
8.1.1. Laenusaaja ei täida tähtaegselt maksekorralduses toodud Makse tasumise kohustust ja Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva maksekorralduse tasumisega, ja Laenuandja on andnud Laenusaajale kirjalikult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et Laenuandja ütleb selle tähtaja jooksul maksekorralduste tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu Lepingust tuleneva võla tasumist, ning Laenusaaja ei ole Laenuandja eelnimetatud avalduses märgitud tähtaja jooksul võlgnevust likvideerinud.
8.1.2. Laenusaaja on Laenu taotlemisel esitanud Laenuandjale valeandmeid ja/või –dokumente (sh esitanud ebaõigeid andmeid oma töökoha, sissetulekute või majandusliku olukorra kohta) või kui Laenusaaja esitab valeandmeid ja/või –dokumente Lepingu täitmise ajal.
8.1.3. Lepingu erakorralise ülesütlemise korral (va p-s 8.1.1 toodud alusel) on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi tasumist kuni 10% tagastamata Laenult, kuid mitte vähem kui 100 (ükssada) eurot. Nimetatud leppetrahvi nõue tuleb Laenusaajale esitada kirjalikult ja Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma kirjas märgitud tähtajaks.

9. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE
9.1. Laenuandjal on õigus koguda ja töödelda Laenusaaja poolt Laenuandjale avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel Lepingu täitmiseks, andmete töötlemiseks või oma majandustegevuse analüüsimiseks ja kavandamiseks ka kolmandatele isikutele, muuhulgas postiteenuse osutajale. Laenuandjal on õigus kasutada Laenusaaja elu- või asukoha aadressi ka oma majandustegevuses reklaami või muu informatsiooni edastamiseks Laenusaajale. Laenuandja õigused laienevad ka Laenuandjaga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele ning isikutele, kellele Laenuandja on loovutanud Lepingust tulenevad nõuded. Laenusaajal on igal ajal keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.
9.2. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale nõusoleku edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo ja Osaühingule Krediidiregister ja maksehäirete registri igakordsele pidajale oma nime, isikukoodi, andmeid oma elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh võla suuruse) kohta. laenusaaja annab maksehäirete registri pidajale nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sh avaldamiseks maksehäirete registries, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamisel.

10. KONFIDENTSIAALSUS
10.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:
10.1.1. Lepingu täitmist tagavaid isikuid;
10.1.2. Maksehäirete registri pidajaid AS Creditinfo Eesti (registrikood 10256137) ja OÜ-d Krediidiregister (registrikood 12400621) või – maksehäirete registri pidaja muutumisel – maksehäirete registri igakordset pidajat;
10.1.3. Poolte volitatud esindajaid;
10.1.4. Isikuid, kellele Laenuandja loovutab osaliselt või täielikult Lepingust tulenevaid nõudeid Laenusaaja vastu, sh inkassoteenust pakkuvaid äriühinguid; ja
10.1.5.  Audiitoreid või Poole õigusnõustajaid nende kutsetegevuses.
10.2. Punktis 10.1. nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh võla suuruse) kohta. Punktis 10.1. nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool või lepingu täitmist taganud isik(ud) ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui teabe väljastamise õigus ja/või kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

11. MUUD TINGIMUSED
11.1. Laenusaaja kohustub Laenuandjale kirjalikult teatama oma kontaktandmete muutumisest 5 päeva jooksul arvates vastavate muudatuste toimumisest.
Selle kohustuse täitmata jätmise korral loetakse Laenusaajale määratud teated kättetoimetatuks nende saatmisel viimati teadaolevatele Laenusaaja kontaktandmetele.
11.2. Laenuandjal on õigus loovutada ja pantida Laenusaajaga sõlmitud Lepingust tulenevad nõuded kolmandatele isikutele, sealhulgas faktooringulepingu alusel.

12. KOHALDATAV SEADUS JA KOHTUALLUVUS
12.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.
12.2. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad pooled lahendada eelkõige kohtuväliselt. Juhul kui see ei ole võimalik lahendatakse vaidlus vaidlust algatava Poole valikul Poole asukoha või elukohajärgses kohtus. Kui Poole asu- või elukoht ei ole Eestis, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.